تور کوش آداسی + ازمیر
تور کوش آداسی + ازمیر
تور کوش آداسی + ازمیر
تور کوش آداسی + ازمیر
تور کوش آداسی + ازمیر
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
289,100,000 ریال
یک تخته
325,600,000 ریال
کودک با تخت
258,400,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
310,300,000 ریال
یک تخته
355,100,000 ریال
کودک با تخت
269,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
350,400,000 ریال
یک تخته
415,300,000 ریال
کودک با تخت
267,800,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
352,800,000 ریال
یک تخته
418,900,000 ریال
کودک با تخت
269,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
355,100,000 ریال
یک تخته
423,600,000 ریال
کودک با تخت
272,500,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
355,100,000 ریال
یک تخته
424,800,000 ریال
کودک با تخت
272,500,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
357,800,000 ریال
یک تخته
427,100,000 ریال
کودک با تخت
272,500,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
375,200,000 ریال
یک تخته
479,000,000 ریال
کودک با تخت
277,300,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
377,600,000 ریال
یک تخته
454,300,000 ریال
کودک با تخت
280,800,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
378,700,000 ریال
یک تخته
460,200,000 ریال
کودک با تخت
277,300,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
388,200,000 ریال
یک تخته
497,900,000 ریال
کودک با تخت
277,300,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Superior Land View
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
389,400,000 ریال
یک تخته
501,500,000 ریال
کودک با تخت
284,300,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
390,500,000 ریال
یک تخته
501,500,000 ریال
کودک با تخت
278,400,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Superior Land View
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
391,700,000 ریال
یک تخته
476,700,000 ریال
کودک با تخت
279,600,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
401,200,000 ریال
یک تخته
497,900,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
404,700,000 ریال
یک تخته
526,200,000 ریال
کودک با تخت
285,500,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
409,400,000 ریال
یک تخته
546,300,000 ریال
کودک با تخت
283,200,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
410,600,000 ریال
یک تخته
503,800,000 ریال
کودک با تخت
287,900,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
413,000,000 ریال
یک تخته
531,000,000 ریال
کودک با تخت
264,300,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Sea View
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
415,300,000 ریال
یک تخته
512,100,000 ریال
کودک با تخت
322,100,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
418,900,000 ریال
یک تخته
567,500,000 ریال
کودک با تخت
276,100,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
421,200,000 ریال
یک تخته
569,900,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
429,500,000 ریال
یک تخته
574,600,000 ریال
کودک با تخت
293,800,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
441,300,000 ریال
یک تخته
593,500,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
441,300,000 ریال
یک تخته
619,500,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
443,600,000 ریال
یک تخته
552,200,000 ریال
کودک با تخت
336,300,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
443,600,000 ریال
یک تخته
585,200,000 ریال
کودک با تخت
283,200,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
446,000,000 ریال
یک تخته
559,300,000 ریال
کودک با تخت
293,800,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
456,600,000 ریال
یک تخته
650,100,000 ریال
کودک با تخت
285,500,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
460,200,000 ریال
یک تخته
664,300,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
464,900,000 ریال
یک تخته
586,400,000 ریال
کودک با تخت
302,000,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Main Standard
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
469,600,000 ریال
یک تخته
658,400,000 ریال
کودک با تخت
289,100,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
475,500,000 ریال
یک تخته
695,000,000 ریال
کودک با تخت
290,200,000 ریال
کودک بدون تخت
229,000,000 ریال
خدمات تور
گشت شهری
توضیحات

برای رزرو تور کوش آداسی + ازمیر ویژه نوروز می‌توانید از طریق تارازگشت اقدام کنید.

این تور در تاریخ‌های 27 اسفند، 1، 2 و 5 فروردین اجرا می‌شود.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر

قوانین و مقررات

پرداخت نیمی از مبلغ در زمان ثبت نام ضروری است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS