تور نوروزی کوش آداسی + ازمیر | 6 شب

شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
10,000,000 ریال
یک تخته
10,000,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
10,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
259,100,000 ریال
یک تخته
295,600,000 ریال
کودک با تخت
228,400,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
280,300,000 ریال
یک تخته
325,100,000 ریال
کودک با تخت
239,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
322,800,000 ریال
یک تخته
388,900,000 ریال
کودک با تخت
239,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
324,000,000 ریال
یک تخته
387,700,000 ریال
کودک با تخت
242,500,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
325,100,000 ریال
یک تخته
393,600,000 ریال
کودک با تخت
242,500,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
328,700,000 ریال
یک تخته
397,100,000 ریال
کودک با تخت
242,500,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
345,200,000 ریال
یک تخته
449,000,000 ریال
کودک با تخت
247,300,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
347,600,000 ریال
یک تخته
423,100,000 ریال
کودک با تخت
247,300,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
347,600,000 ریال
یک تخته
424,300,000 ریال
کودک با تخت
250,800,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
358,200,000 ریال
یک تخته
467,900,000 ریال
کودک با تخت
247,300,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
359,400,000 ریال
یک تخته
471,500,000 ریال
کودک با تخت
254,300,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
360,500,000 ریال
یک تخته
471,500,000 ریال
کودک با تخت
248,400,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
361,700,000 ریال
یک تخته
446,700,000 ریال
کودک با تخت
249,600,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
371,200,000 ریال
یک تخته
467,900,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
374,700,000 ریال
یک تخته
496,200,000 ریال
کودک با تخت
255,500,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
379,400,000 ریال
یک تخته
516,300,000 ریال
کودک با تخت
253,200,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
380,600,000 ریال
یک تخته
473,800,000 ریال
کودک با تخت
257,900,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
383,000,000 ریال
یک تخته
501,000,000 ریال
کودک با تخت
234,300,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
388,900,000 ریال
یک تخته
537,500,000 ریال
کودک با تخت
246,100,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
391,200,000 ریال
یک تخته
539,900,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
399,500,000 ریال
یک تخته
544,600,000 ریال
کودک با تخت
263,800,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
411,300,000 ریال
یک تخته
563,500,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
411,300,000 ریال
یک تخته
589,500,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
413,600,000 ریال
یک تخته
555,200,000 ریال
کودک با تخت
253,200,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
426,600,000 ریال
یک تخته
620,100,000 ریال
کودک با تخت
255,500,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
430,200,000 ریال
یک تخته
634,300,000 ریال
کودک با تخت
10,000,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
439,600,000 ریال
یک تخته
628,400,000 ریال
کودک با تخت
259,100,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
445,500,000 ریال
یک تخته
665,000,000 ریال
کودک با تخت
260,200,000 ریال
کودک بدون تخت
29,000,000 ریال
به تمامی نرخ های بالا، هزینه پرواز اضافه خواهد شد.
قیمت پرواز بزرگسال:
10,000,000 ریال
قیمت پرواز کودک:
10,000,000 ریال
توضیحات

سفر به ترکیه و شروع سالی پر از آرامش و رویایی در این سفر یکی از بهترین تجربه‌های زندگیتان خواهد بود. برای اقامت در هتل‌های زیبا با خدمات درجه یک تور با تارازگشت در ارتباط باشید.

قوانین و مقررات

به دلیل نوسانات شدید ارزی پرداخت 50% در زمان ثبت نام الزامی است، درصورت پرداخت کمتر هنگام تسویه مابتفاوت ارزی دریافت می‌شود. 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS