تور استانبول 8 فروردین | 7 شب

رزرو تور استانبول
رزرو تور استانبول
رزرو تور استانبول
رزرو تور استانبول
رزرو تور استانبول
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
187,500,000 ریال
یک تخته
243,000,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
204,600,000 ریال
یک تخته
277,200,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
204,600,000 ریال
یک تخته
277,200,000 ریال
کودک با تخت
179,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
206,700,000 ریال
یک تخته
281,400,000 ریال
کودک با تخت
26,470,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
206,700,000 ریال
یک تخته
281,400,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
208,900,000 ریال
یک تخته
285,700,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
208,900,000 ریال
یک تخته
285,700,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
211,000,000 ریال
یک تخته
290,000,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
215,300,000 ریال
یک تخته
298,500,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
219,500,000 ریال
یک تخته
307,100,000 ریال
کودک با تخت
196,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Land View
دو تخته (هر نفر)
219,500,000 ریال
یک تخته
307,100,000 ریال
کودک با تخت
179,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
221,700,000 ریال
یک تخته
311,300,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
230,200,000 ریال
یک تخته
328,400,000 ریال
کودک با تخت
217,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
238,800,000 ریال
یک تخته
304,000,000 ریال
کودک با تخت
179,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
240,900,000 ریال
یک تخته
349,800,000 ریال
کودک با تخت
217,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
247,300,000 ریال
یک تخته
362,600,000 ریال
کودک با تخت
196,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
247,300,000 ریال
یک تخته
362,600,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
249,400,000 ریال
یک تخته
366,800,000 ریال
کودک با تخت
174,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: std
دو تخته (هر نفر)
260,100,000 ریال
یک تخته
388,200,000 ریال
کودک با تخت
196,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
261,000,000 ریال
یک تخته
390,000,000 ریال
کودک با تخت
202,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
261,000,000 ریال
یک تخته
390,000,000 ریال
کودک با تخت
390,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
263,300,000 ریال
یک تخته
394,600,000 ریال
کودک با تخت
202,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
264,400,000 ریال
یک تخته
396,700,000 ریال
کودک با تخت
217,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
272,700,000 ریال
یک تخته
413,400,000 ریال
کودک با تخت
202,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
279,700,000 ریال
یک تخته
427,500,000 ریال
کودک با تخت
161,200,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
290,000,000 ریال
یک تخته
448,000,000 ریال
کودک با تخت
200,300,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
292,100,000 ریال
یک تخته
452,200,000 ریال
کودک با تخت
221,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
294,300,000 ریال
یک تخته
456,500,000 ریال
کودک با تخت
217,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
296,200,000 ریال
یک تخته
460,300,000 ریال
کودک با تخت
207,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
302,800,000 ریال
یک تخته
473,600,000 ریال
کودک با تخت
200,300,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
312,600,000 ریال
یک تخته
493,100,000 ریال
کودک با تخت
225,800,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
328,400,000 ریال
یک تخته
524,800,000 ریال
کودک با تخت
264,400,000 ریال
کودک بدون تخت
264,400,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
338,400,000 ریال
یک تخته
544,700,000 ریال
کودک با تخت
239,900,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
338,400,000 ریال
یک تخته
544,700,000 ریال
کودک با تخت
211,700,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
362,600,000 ریال
یک تخته
550,500,000 ریال
کودک با تخت
196,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
380,600,000 ریال
یک تخته
629,100,000 ریال
کودک با تخت
207,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
380,600,000 ریال
یک تخته
629,100,000 ریال
کودک با تخت
216,400,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
422,800,000 ریال
یک تخته
713,600,000 ریال
کودک با تخت
207,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
422,800,000 ریال
یک تخته
713,600,000 ریال
کودک با تخت
207,000,000 ریال
کودک بدون تخت
132,000,000 ریال
خدمات تور
ترانسفر
توضیحات

برای رزرو تور استانبول از شهرکرد می‌توانید با ما تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت

شناسنامه 

کارت ملی

قوانین و مقررات

پرداخت نیمی از مبلغ در زمان ثبت نام ضروری است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS